ILocano module on
Bitcoin
Powered by likha

Ania iti Bitcoin?

Key Takeaways
  • Iti Bitcoin ket maysa nga peer-to-peer, desentralisado nga cryptocurrency, nga mausar iti tattao tapno makapagpadala da iti adda balor na iti maysa-maysa nga saan nga masapol iti intermediaries.
  • Peer-to-peer: maysa a network kadigiti computers nga agproseso tapno maaramid da nga agkomunikasyon iti network, tapno saan nga masapulen iti sentro nga server.
  • Desentralisado: iti kurang nga kasapulan ti entity para iti sentro nga otoridad, organisasyon, wenno entity nga mangpagana.
  • Cryptocurrency: klase nga digital nga cuarta nga maseguro iti cryptography, nga maaramid nga ganggani nga imposible nga mapeke wenno ma hack.
  • Iti Bitcoin ket macabaelan, inklusibo, ken natalged. Dagitoy ket posible amin maygapu iti blockchain - isu ti teknolohiya nga agpagana.

Iti problema? Dagitoy nga banko ken kompania ket nabayag iti panagproseso da nga saan nga dapat kasdiay. Kada agpaw-it ka iti cuarta ditoy wenno iti sabali nga nasion, mamin-anu ka nga agbayad iti dakkel, aguray iti nabayag, agpakita iti adu nga papeles, wenno agkaproblema iti lohistika kasla iti agsara nga ATM.

Iti Bitcoin ket maysa a network ti panagcuartaan nga mausar mo para iti cuartam nga saan nga masapul dagiti dadduma. Saan nga masapul iti banko, korporasyon, wenno gobyerno tapno umandar. Isu iti kumpleto nga network nga saan mo masapul nga agtalek. Ken ania iti kasay-atan na? Iti masapul mo laeng ket telepono ken koneksyon iti Internet.

Tatta, kitain tayo iti mas langal nga kayat na nga sawen iti Bitcoin.

Bitcoin

Iti Bitcoin ket peer-to-peer, desentralisado nga cryptocurrency nga mausar iti tattao nga agipaw-it iti adda balor na iti maysa-maysa nga saan nga masapul iti sabali nga tao wenno negosyo.

Wen, ammok… Daytoy nga kayat ko nga sawen ket narigat nga maawatan ken medyo makabutbuteng. Pagadalan ta dagiti sarita nga maysa-maysa tapno mas maawatam iti kayat na sawen iti Bitcoin:

Peer-to-peer (P2P)

Iti Peer-to-peer ket maysa a network iti naduma-duma nga computers nga agakto nga kliyente ken servers, nga saan nga masapul iti sentro nga party nga agkomunikasyon.

Panunutem iti network nga adda iti computers nga A inggana H. Kastoy iti kanayon nga makitam a network tatta. Adda iti sentro nga server idiay tingnga ken idiay amin nga computer ket diay aglawlaw na. Diay sentro nga server ket agrebbeng nga agpaandar iti amin nga komunikasyon ken proseso nga maar-aramid idiay amin nga computer.

Kasla coma tatta ni computer A ket kayat na nga agibaga iti “Hi!” ken ni computer F. Tapno mapasamac dayta, ket iti mensahe ni computer A ket mapan mga magna iti sentro nga server tapno makadanun iti computer F. Nu mapasamac daytoy, ket maleppasen iti komunikasyon.

Tatta, daytoy ket sabali iti network ti peer-to-peer. Usaren ta iti agpadas nga ihemplo, ngem tatta, awan iti sentro nga server. Iti itsura na ket kasla kastoy.

Ittoy peer-to-peer nga network, amin nga computer ket tumulong da nga isuda iti ag akto nga server idiay orihinal nga ihemplo ta.

Maminsan manen, ibaga ta coma nga ni computer A ket kayat na nga ibaga iti “Hi!” ken ni computer F. Saan ketdi coma nga iti mensahe ket mapan didiay sentro nga server, amin nga computer iti network ket tumulong nga maiyawat iti mensahe ken ni computer F.

Maysa nga nadayaw nga peer-to-peer nga network ket torrenting. Malagip mo iti PirateBay, YTS, Torrentz2? Adu iti benepisyo iti peer-to-peer network kasla iti bassit nga bayad, mayat nga cabaelan, talged, ken mayat nga panagbusbos. Nagmayat, ania?

Decentralized

Iti kayat na nga sawen iti  pagkadesentralisado ket iti saan nga kasapulan iti sentro nga pannacabalin wenno orgnisasyon iti operasyon iti entity.

Maygapu nga iti Bitcoin ket desentralisado, mabalin nga uray no sino nga tao iti ayan na man nga parte iti lubong nga agpartisipa iti network iti Bitcoin. Iti sinuman nga tao babae man wenno lalake, uray ania iti naggapuwanan na, wenno aniaman iti relihiyon na. Awan iti agbantay. Iti masapul mo laeng ket maysa nga device ken koneksyon iti internet.

Iti desentralisasyon ket casango iti tradisyonal nga pagpastrecan nga kompania kasla iti BDO, BPI, wenno Metrobank, nga amin nga sentralisado. Iti kastoy nga mapasamac, maysa nga pannacabalin ket agtengngel iti amin nga transaksyon nga mapasamac idiay network da.

Iti desentralisado nga law-ang iti Bitcoin ket pabassiten na iti peggad ngamin ta awan iti maymaysa nga punto iti pannacatnag. Iti Bitcoin nga network ket suportado iti dagiti computer nga adda iti buo nga lubong - aggapu diay Estados Unidos mapan idiay Russia, China, ken Germany.

Nu sangapulo porsyento 10% iti Bitcoin network ket mapan iti offline, nga adda iti rason na, ket agpatuloy pay latta iti operasyon na. Nu 25% ket ag-offline, ket agpatuloy pay latta iti operasyon na. Nu 40% iti ag-offline, ket agpatuloy pay latta iti operasyon na. Nu 50%... naalam iti ideya.

Cryptocurrency

Tapno malagip mo, iti cryptocurrency ket maysa nga klase iti digital nga cuarta nga natalged iti cryptography - nga maaramid nga asideg nga imposible nga mapeke wenno ma-hack.

Iti kayat na nga sawen iti cryptography ket maysa nga aramid iti tekniko tapno matalged iti komunikasyon iti caadda iti kalaban wenno dakes nga tattao. Tapno simple, iti cryptography ket aramid nga panglimmeng iti imlangasyon. Mabalin mo nga basaen ditoy.

Sapay coma, iti Bitcoin ket saan unay nga makabutbuteng kenkan. Manen, iti Bitcoin ket maysa nga peer-to-peer, desentralisado nga cryptocurrency.

Iti Bitcoin ket adda cabaelanna. saan nga masapul iti dakkeldakkel nga bayad, nabayag nga panaguray, wenno saan nga masapul nga dokumentasyon. Sika iti bankom mismo.

Iti Bitcoin ket inklusibo. Isu iti cuarta nga nadaras nga maiggaman iti siasinoman nga tao, uray ania nga lugar, uray ania nga panawen ngamin ta isu ket magatang, maigastos, wenno maipaw-it iti awan rigat na.

Iti Bitcoin ket natalged. Awan iti pannacatnag na. Masapul nga maisardeng iti buo nga lubong nga panagusar iti internet tapno mapatumba iti Bitcoin.

Iti Bitcoin ket mas mayat iti pagandar na uray ilaban iti dadduma nga cuarta, kitaem ta tsart nga panagkumpara dita baba.

Isu garud… Mabalin nga agsiddaaw ka, ania iti makaaramid iti amin nga posible? Agyaman amin iti teknolohiya nga iti nagan na ket blockchain. Kitain tayo daytoy la unay to iti sumaruno nga capitulo.

SHARE