ILocano module on
Bitcoin
Powered by likha

Blockchain

Key Takeaways
  • Blockchain: ket maysa nga digital nga listahan wenno koleksyon iti pinansyal nga datos nga agidulin iti dagiti transaksyon nga mapasamac ti network nga natalged ti kryptograpiya, nga nakaporma ti dagiti bloke.
  • Iti blockchain ket saan nga agbalbaliw. Daytoy ket desentralisado, maiwaras, natalged, ken maberberipika la unay.
  • Bitcoin miner: iti computer nga   agpaandar ti kliyente ti Bitcoin aggapu iti uray ania nga lugar nga makatulong nga iberipika ken isurat dagiti transaksyon nga mapasamac iti blockchain. Iti blockchain Bitcoin ket awan iti ilemlemmeng na, saan nga agsabali, adda cabaleanna, ken desentralisado.

Iti blockchain ket digital nga listaan nga agidulin ito transaksyon nga mapasamac iti network ti Bitcoin. Iti ledger ket maysa nga libro wenno koleksyon para iti datos nga pinansyal.

Iti notepad itta uyusam nga paglistaam iti panaggastos mo ket maysa nga ledger.

Iti salansan nga Excel itta computer mo nga pagilistaam iti naurnong mo ket maysa nga ledger.

Uray pay dagita transaksyon mo nga ilis-listam dita napkin ket mabalin nga makonsidera nga maysa nga ledger.

Tatta ania iti kamayatan iti blockchain? Isu iti pudno nga dagiti transakyon nga maidulin iti langa nga bloke ken matalged iti cryptography. Mabalin mo nga sublian iti cryptography ditoy.

Mabalin mo nga panunuten nga iti blockchain ket maysa nga cawar nga agreppet iti amin nga transaksyon iti maysa ken maysa. Iti blockchain ket saan nga agsabali,desentralisado, maiwaras, natalneg, ken maberipika la unay.

Kasano nga aggaraw iti blockchain?

Agrugitayo iti maysa nga ihemplo: Panunutem nga adda iti lamisaan nga adda iti lima nga tao nga adda iti kuadernoda. Pannaganan ta isuda iti Pedro, Darna, Julia, Jerome, ken Ryan. saan da nga am ammo iti maysa maysa, isu nga awan iti panagtalec iti maysa maysa kaniada.

Ni Pedro ket kayat na nga paw-itan iti dua nga bitcoin ni Darna. Tapno maaramid daytoy, amin da nga lima ket masapul nga agtulag nga diay transaksyon ket kusto.

Maaramid iti lotto no adda iti siaasino nga tao ket mapili nga agberipika iti transaksyon.

Iti daytoy nga ihemplo, panunuten ta nga ni Julia ket napili iti lottery.

Tatta, ni Julia ket masapul na nga iberipika iti transaksyon ni Pedro tapno mabalin. No mapartacan nga maaramid, masapul nga ipakita nga iti pammanecnec iti dadduma nga adda diay lamisaan nga nalpas na diay pagberipikan.

Dagidiay amin nga upat nga tao ket masapul nga agcumanong da idiay pammanecnec ni Julia. No makitada nga adda iti biddut ni Julia, diay lottery ket maaramid manen ken agpili ti sabali nga tao para agberipika.

Ngem no agcumanongda amin, amin nga lima nga tao ket aglista iti transaksyon ni Pedro ken diay pammanecnec ni Julia didiay kuadernoda. Malpas didiay, diay dua nga bitcoin ni Pedro ket maipaw-iten ken dagidiay tao idiay lamisaan ket aramiden dan tu iti sumaruno nga transaksyonen.

Iti Bitcoin ket umandar kasla daytoy. Iti kada agusar ket adda iti kapadas nga kopyana iti blockchain, nga isu iti kuaderno idiay ihemplo tayo. Ditoy nga kuaderno, amin nga transaksyon iti network ket maisurat ken canayon nga maikumpara iti sabali tapno maikusto iti integridad iti network. Daytoy nga proseso ket mapasamac kancanayon kada aldaw, isu nga mapirme na iti network ti Bitcoin nga nakaandar ken natalged.

Iti panagiyacar iti cuarta iti internet diay desentralisado nga moda ket saan nga posible idi iti panagrugian iti tattao inggana idi pagsampet iti Bitcoin.

Wen a, daytoy ket simple laeng nga bersiyon no kasano nga iti blockchain ti Bitcoin ket agaramid. Tatta ket kitain ta nga nalaing no kasano nga amin ket mapasamac, ummuna idiay lima nga tao nga naibagak.

Panagkali iti Bitcoin

Iti aramid nga pangpudno iti transaksyon ket kayatna nga sawen ket panagkalkali. Idiay ihemplo idiay ngato, ni Pedro, Julia, Jerome, Darna, ken ni Ryan ket maibaga tayo nga miners.

Iti Bitcoin miner ket maysa nga computer nga agpaan-andar iti kliyente iti Bitcoin nga makatulong nga agberipika ken agisurat iti transaksyon nga mapasamac iti blockchain. Panunutem nga iti miner nga “tagakita” iti network - nga agtalged iti transaksyon nga pudno sakbay nga agtuloy.

Iti kayatna nga sawen iti miner ket mabalin nga dagiti computer nga agpapaandar iti kliyente iti Bitcoin wenno tattao nga agus-usar iti Bitcoin.

Iti panagkalkali ti Bitcoin ket husto amin nga agnostiko nga lugar, nga iti kayatna nga sawen ket siyasinuman iti aniaman nga lugar iti lubong ket mabalin nga makitipon nga miner - sika, dayta karrubam, uray man dayta akinbagi iti tiendaan iti ruwar iti balay mo tatta. Siasinoman nga adda iti computer na ket mabalin nga miner. Iti Bitcoin ket nakalukat iti amin nga tao.

Iti pudno nga network iti Bitcoin, adda iti ribu-ribo nga miners iti Bitcoin nga adda iti buo nga lubong. Uray tatta, ado iti miners nga agdyan diay Estados Unidos, Russia, Germany, ken China.

Iti Blockchain, ket medyo teknikal

Papanan ta manen diay nalpas nga ihemplo ken nayunan ta detalye. Nalagip mo ni Pedro? Kayat na nga agipaw-it ken ni Darna iti bitcoin manen.

Ummuna nga addang: Ni Pedro ket intalmeg na iti “send” nga inusar na diay Bitcoin wallet.

Pangdua nga addang: No malpas nga maberipika iti network, diay imlangasyon iti transaksyon ket mapab idiay agur-uray nga grupo iti transaksyon nga iti nagan na ket mempool.

Pangtallo nga addang: Kitaen dagiti miners iti aglawlaw iti lubong dagiti transaksyon iti napudno nga pagproseso nga iti nagan na ket hashing. Iti hashing ket maysa nga proseso nga saan nga napili kasla iti lottery, ngem pagsaritaan tay to madam-dama daytoy.

Pang-uppat nga addang: Malpas nga ikkan iti OK nga senyales dagiti miners ni Pedro ken dagiti transaksyon ti dadduma nga tao. mabulig dan nga bloke.

Panglima nga addang: Malpas iti panagbulig, iti block ket mainayon iti ngato iti ummun -una nga blocks nga naglaon iti ummuna nga transaksyon, nga aglanga nga cawar. Dagitoy nga blocks ket matematical nga naisilpo iti maysa-maysa tapno maipirme da nga natalged.

Pang-innem nga addang: Maawat ni Darna diay dua (2) nga bitcoin nga impaw-it ni Pedro.

Pangpito nga addang: Iti miner nga ummuna nga nagpudno iti transaksyon ket makaawat iti sweldosweldo nga bitcoin. Daytoy iti maibagam nga block reward.

Daytoy nga amin nga proseso ket nakabase iti Proof-of-Work wenno nagtulagan nga  PoW nga mekanismo. Iti PoW ket nagtulagan  nga mekanismo nga iladawan na iti panagcompyut iti kasapulan nga kuryente dagiti miners tapno mapudno da dagiti transaksyon, nga nasarita idiay pangtallo nga addang. Pagsaritaan tay to iti PoW idiay asideg nga maudi nga capitulo.

Ditoy ket makita tayo nga ni Pedro ken ni Darna ket naiyacar da iti adda pateg na ken ti maysa-maysa uray awan ti kasapulan nga pangtallo nga-partido. Awan iti agtengnga, dakkel nga bayad, nabayag nga panaguray, wenno iti rigat nga lohistical.

Malacsid ditoy, ania pay dagiti pagimbagan iti blockchain?

Pagimbagan iti blockchain nga Bitcoin

1. Makita: Amin nga transaksyon a mapasamac iti network ket maisapublico. Iti amin nga aramiden laeng ket kitain iti online.

2. Saan nga agsabali: Dagiti transakyon nga mapasamac iti network ket maidulin iti langa nga blocks ken matalneg iti cryptography. Isu nga maaramid iti network nga imposible nga mamanipula, mapakailaman, wenno ma-hack.

3. Adda cabaelanna. Iti blockchain ket maaramid na nga mapadaras iti transaksyon nga itultuloy na iti desentralisasyon, saan nga kasla iti tradisyonal nga proseso nga pagipaw-it iti cuarta nga mabalin la unay nga aggada iti biddut iti tao, balakid nga legal, wenno pakialam iti dadduma.

4. Desentralisado: Iti blockchain ket awan iti sentro nga turay na wenno entity. Awan iti uray ania nga pannacatnag.

Daytoy nga amin nga proseso ket mapasamac kancanayon iti network ti Bitcoin kada aldaw. Idi 2021, iti Bitcoin ket agrebbeng iti bilyones nga dolyares nga transaksyon nga nagkonekta iti amin nga tao iti lubong.

Isu garud, tatta iti panawen nga pagsaritaan iti hashing - iti cryptography nga agrebbeng para it talged ken cabaelan iti Bitcoin!

SHARE