ILocano module on
Bitcoin
Powered by likha

Tustos ti Bitcoin

Key Takeaways
  • Addan tu laeng ti 21 nga milyones nga Bitcoin nga agbiag.
  • Bitcoin halving: iti proseso ti panagbingay iti dua (2) ti block reward nga maawat dagiti miners. Daytoy ket mapasamac iti mga uppat nga tawen.
  • Malpas iti nabayag nga panawen, bitcoin’s inflation rate ket bumassit nga bumassit inggana nga maabuten na iti 0 tuno tawen nga 2140.

Iti Bitcoin ket bassit nga asset ditoy planeta ngamin ta addan tu laeng iti duapulo-uno nga riwriw (21,000,000) nga bitcoin nga adda - awan sobra nan, awan iti kurang na. Awan iti partido nga makapagbaliw, makapagsabali, wenno makaibagay iti tustos ti Bitcoin ta iti kliyente ti Bitcoin Core ket naisuraten. Awan iti sentro nga partido nga agloko wenno agawis iti pinagbaliw iti maitied ti Bitcoin, awan iti sentro nga ma hack, uray pay imprastraktura nga marbaen.

Addan tu laeng iti 21,000,000 nga bitcoin ditoy lubong.

Kontra iti dadduma nga assets

Pagbiit nga ehersisyo: Padasem nga ikonsidera ti sabali nga asset wenno produkto nga masirip nga langa iti cuarta nga adda iti perme nga adda maited na nga nakahandan.

Papel nga cuarta? Saan. Dagiti sentro nga banko ken dagiti gobyerno ket canayon nga makaaramid iti adu dagitoy nga insigida.

Balitok ken pirak? Saan. Bassit da laeng, wen, ngem kusto met nga adda iti gasat para dagitoy nga banag ket mabailin nga pisikal nga makali idiay nadumaduma nga lugar iti buo nga lubong.

Batu, kabibi, baka? Saan. Uray man no nausar da nga cuarta idi, nadaras da lang nga mabirukan aniaman nga lugar.

Paintings ken dadduma nga langa iti laing? Saan. Tunggal maysa nga sining ket sabali iti klase na, ngem dagiti maysa maysa nga sining ket adda kurang da nga properties nga adda coma iti cuarta.

Iti caudian na ket awan iti sabali nga langa iti cuarta nga adda iti kinataccum iti lebel ti bitcoin. Iti tiempo nga pinagsurat ditoy nga capitulo, madama nga adda iti 18 nga riwriw nga bitcoin nga adda iti sirkulasyon nga aggapu iti dagup nga tustos inggana iti 21 nga riwriw. Iti kayat na sawen adda laeng iti mapan nga 2.2 nga riwriw nga bitcoin nga mabati nga awan iti akincucua.

Tatta ket mabalin mo nga pagsiddaawan, kasano nga posible daytoy? Maygapu nga iti bitcoin ket maysa nga desentralisado nga cuarta, paguappan na diay natidda nga 2.2 nga riwriw nga bitcoin? Nasiaat nga saludsod.  Tapno masungbatan daytoy, masapul nga maawatan no kasano nga naaramid iti bitcoin.

Lagipem dagiti miners nga pinagsaritaan ta diay transaksyon da Pedro ken ni Darna tattay? No aramiden da diay trabaho da nga kusto, dagitoy nga miners ket agsweldo iti baro nga minted bitcoin nga sweldo da, nga paset iti natidda nga 2.2 nga riwriw nga bitcoin nga awan pay iti makincucua kania da. Mabalin mo nga maadal manen diay proseso iti panagkali ditoy.

Iti porsyento it baro nga bitcoin nga sumrek ket aktual nga bumasbassit kad uppat nga tawen. Iti pannagan tay ditoy ket Bitcoin halving.

Bitcoin Halving

Iti halving ket maysa nga proses nga panagbingay iti block reward nga naawat nga dua (2) iti dagiti miners. Daytoy ket mapasamac mapan iti kada uppat nga tawen.

Iti pinaggapuan iti Bitcoin, adda iti tallo nga halving.

  • Bago halving: sakbay Nobyembre 28, 2012: 50 BTC
  • Ummuna nga halving: Nobyembre 28, 2012: 25 BTC
  • Maycadua nga halving: Julio 9, 2016 12.5 BTC
  • Pangtallo nga halving: Mayo 11, 2020: 6.25

Daytoy proseso nga halving ket maadal nga agtuloy inggana 2140, nga awan tun iti bitcoin nga makali. Amin daytoy ket maaramid tapno ma-kontrol iti panagsabasabali iti porsyento iti bitcoin bayat nga mangited iti insentibo kadigiti miners iti buo nga lubong tapno masiguro nga iti talged ken cabaelan iti blockchain.

Teoria iti Halving

Maygapu iti teoria, iti halving nga proseso iti bitcoin ket mangited iti insentibo kadagiti miners tapno agtuloytuloy iti panagtrabaho da, no acuen nga iti presyo iti bitcoin ket pumangato.

Iti halving nga abaken -> maikkat iti tustos -> adadu nga kasapulan -> nangatngato nga presyo

Iti kastoy, uray man no dagiti abaken ket magudua kada uppat nga tawen, dagiti miners ket makaawat pay iti mapan nga agpadas nga cuarta nga sweldo para diay trabaho da nga talgedan iti blockchain. Idi pay, iti mapaspasamac nga halving iti Bitcoin  ket nagpabuya iti mayat nga panagrelasyon diay presyo na.

Tatta ket mabalin nga agsiddaaw ka, ania iti mapasamac no iti presyo ket saan nga ngumato iti mapasamac nga halving? Mayat nga saludsod. Iti sungbat ket…

Mining Difficulty Adjustment

Iti panaggaraw na ket kastoy:

Iti naguddua nga abaken -> iti presyo ti bitcoin ket agbaba -> nakurang nga insentibo iti panagkali -> agsardeng nga agkali dagiti miners -> iti panagkali ket lumaka iti presyo na ken dumaras -> umado nga abaken dagiti miners nga agtaeng

No umado iti miners nga pumanaw ti network, iti rigat iti panagkali ket insigida nga bumaba. Daytoy nga panagbaba iti rigat ket agbalin iti umado nga kita para kadigit miners ta ngamin masapul dan to nga agusar iti mas bassit nga enerhiya, kuryente, ken panagcompute nga pigsa iti panagaramid da iti trabaho da.

Iti panagkalkali difficulty adjustment ti Bitcoin ket umandar uray man no ngumato wenno bumaba iti presyo ti bitcoin.

Iti panag-adjust ti rigat ti bitcoin ket maaramid ti target nga numero nga pinagsaritaan ta diay nalpas nga capitulo iti proof-of-work.

No adadu nga miners ket sumrek iti network, diay numero nga target ket bumassit, nga magparigat kadagiti miners nga sapulen diay kusto mga iserrek. Diay casango iti mapasamac no dagiti miners ket panawan da iti network. Iti panagngato iti numero iti target, iti trabaho dagiti miners ket dumaras.

Tatta ket pagsaritaan ta iti inflation.

SHARE