ILocano module on
Bitcoin
Powered by likha

Kasano nga Agpuunan nga Nasyaat iti Bitcoin

Key Takeaways
 • Napateg la unay nga agsaliksik ka, umadayo ken dagiti grupo nga maalisngasngas, ayusem iti panapuonam, ken panunotem nga iti crypto ket saan nga nadaras nga cuarta.
 • 2 nga sabali nga klase iti petaca:
  Hot wallets:
  dagitoy ti petpetaca nga mangidulin iti  cryptocurrencies mo online.
  Cold wallets:
  dagitoy ti petpetaca nga kadkaduaen iti pisikal nga device.
 • Iti panaggatang ti bitcoin ket mabalin nga maaramid iti lima nga nadaras nga addang.
 • Agannad ka kadigit scams, ponzi nga skema, ken panagtaray ti cuarta dagiti agdevdevelop nga tattao.

Tatta nga napagsaritaan tan iti Bitcoin iti uneg ken ruar na, asideg tay nga malpasen. Nalaing ka nga nakapan ka ditoy!

Iti maudi mga pagsaritaan ta ket no kasano nga agpuoan iti nasyaat ti bitcoin ken dagiti sabali pay nga cryptocurrencies. Addatoy iti dadduma pay nga paalaala aggapu iti team ti Bitskwela.

Dagiti Pangkalahatan nga Laglagipen

DYOR

Iti kayat na nga sawen ti DYOR ket “do your own research”. Saan ka nga gumatang ti crypto nga sipipiket iti matam maygapu ta nakakita ka laeng iti maysa nga tao online nga nag-endorso. Napateg nga aramidem iti masapul mo nga maaramid sakbay nga agpuonan ka iti cryptocurrency.

Para iti Bitcoin, makatulong la unay nga maammuam dagiti napateg nga mapasamac ken dagiti panagdebelop iti Bitcoin, kasla iti mapasamac nga halving, dagiti baro nga maararamid ti network, wenno dagiti baro nga maararamid ti regulasyon iti naduma-duma nga nasion.

Para kadagiti cryptocurrencies nga saan nga bitcoin, kanayon mo nga patien daigit matalecan nga panagrugian, basaem iti whitepaper ti proyekto, ken ammuam  daydiay team nga nangrugi iti proyekto. Mabalin ka pay nga agusar iti saba-sabali nga klase nga panagsuri, kasla iti panagkitam iti presyo ken macro, tapno makatulong iti desisyon mo nga  agpuunan. Ti kasay-atan ket kumapit ka iti dagiti kusto nga impormasyon. 

Tip: No makakita ka iti patigmaaniti maysa nga proyekto, nasisyaat no adayuam laengen. Lagipem nga adda iti ribu-ribo nga cryptocurrencies dita ruar. Addan to kankanayon iti sabali nga gundaway!

Adayuam dagiti naalingasngas nga grupo

Umadayo ka kadagiti tattao nga agimbita kenka ti Telegram, Viber, wenno grupo ti Facebook nga ibaga da nga adda iti ibaga da kenka nga “sikreto nga impormasyon” iti sumaruno nga dakkel nga banag iti crypto. Maysapay, adayuam dagiti mensahe nga mabalin mo nga maawat nga mangibaga nga nangabak ka iti loto wenno adda iti ited ti crypto. 99.9% isuda ket mananglokloko nga agkita nga maloko da ka.

Dagitoy amin ket masulisog nga pang-akit da kenka tapno maala daka nga cumadua diay grupo da wenno mangibaga ka iti napateg nga impormasyon. No adda iti nasyaat la unay nga mapan nga kusto, mabalin nga kusto. Agannad ka ken agsarita ka iti tattao nga am-ammom ken matalec mo isuda.

Crypto ket pasaba-sabili

Iti Bitcoin nga adda laeng iti maysa nga dekada na ken bassit nga sobra, natalged nga maibaga nga iti cryptocurrencies ket ubing pay iti nga klase nga asset. Diay asideg nga malpas iti 2018, ti bitcoin ket agsuksukat iti $4,000 nga presyo. As panagsurat, iti bitcoin ket agsukatsukat iti mapan nga $60,000, ngem iti mapan didiay ket saan nga nadaras. Iti Bitcoin ket nagrigat iti dua nga panagikusto iti -70% ken -50% iti daytoy nga panawen.

Saan nga mabilang nga cryptocurrencies ket nakadanas met ti agpadas nga panagsabasabali, iti kaaduan pay ket iti mas nangatu nga sasaad. Dadduma nga tokens ket nagpangato iti 1,000% isu laeng ta bumabba iti 90% iti bassit lang nga panawen. Iti kastoy nga dagup ti panagsabsabali iti espasyo, dagiti agpuonan ket masapul da nga maawatan no kasano iti panagusar ken panagsango da.

Iti Crypto ket saan nga nadaras nga cuarta

Maygapu diay pagsabasabali na, iti panagpuunan ti cryptocurrency ket nangited iti mayat ng akita kadagiti adu nga tattao online. Dagitoy nga tattao nga mangipakita diay dakkel nga kita da iti mangited iti cryptocurrencies ti reputasyon nga daytoy ket nalaka nga pagkacuartaan wenno nadaras nga dalan tapno bumaknang.

Uliten ta, iti crypto ket SAAN nga nadaras nga cuarta. No casta man nga mabalin ka nga kumita iti adu ti cryptocurrencies, mabalin ka met nga maabak iti ado. Kasla iti uray ania nga klase iti asset, panagsaliksik, panagsikap mo, ken panangiturong mo iti peggad ket napateg tapno kumita ka iti daytoy nga pagtagilakuan.

Malacsid no napadasan mon, mayat la unay nga saan mo nga panunuten iti sumrek ti cryptocurrencies para iti bassit la nga panawen nga kita. Iti espasyo ti cryptocurrency ket adda iti ubing pay nga panawen na, ken adda pay iti cuarto na para it adu nga panagusar, isu nga iti panagdian iti nabayag ket ada mayat nga bayad na.

Mapamahalaam dagiti Panagpuunam

Kasla iti mayat nga sarita, “Agpuunan ka laeng iti mabalin nga kayat mo nga maabak.” Saan mo nga ipan dayta amin nga naalam nga cuarta iti panagretirom wenno dayta naipon mo iti cryptocurrencies ken uray ania nga klase iti asset. No maisugal mo iti cuarta nga saan mo nga kaya nga maabak, dayta ricnam ket isunto iti mangpakapsot kenka. Ken dagiti ricna ket mabalin nga agpakapsot iti pinagdesisyon iti maysa nga agpuonan.

Iti nadumaduma nga pagpuunan ket maysa nga dakkel nga dalan tapno mapamahalaam dagita pinagpuonam. Iti kayat na nga sawen iti panagdumaduma ti pagpuunan ket iti maysa nga agpuunan ket adda iti adu nga klase nga assets na diay portfolio na. Daytoy ket napateg nga dalan mapalag-an iti peggad tapno, mapasamac iti dakkel nga peggad iti maysa nga asset, dayta buo nga portfoliom ket sibibiag pay.

Maysa iti pinakapateg nga linteg iti panapuunan ket iti panagmentena nga buo dita kapital mo. Basta san nga maibos dayta nagian ti portfolio, mabalin nga ka lumaban latta.

Usarem iti hot ken cold wallets

Maysa iti mas nasasyaat nga dalan nga idulin mo dagiti cryptocurrencies ket iti napudot ken nalamiis nga petaca. Dagitoy nga petaca ket isuda dagidiay napagsaritaan ta diay digital signatures nga kapitulo nga makitam ditoy.

Iti pangkalahatan, adda iti dua nga klase nga petaca ti crypto:

Hot wallets ket talaga nga dagiti petaca nga agidulin iti cryptocurrencies mo online. Nadaras da nga usaren ngem adda iti dakdakkel nga peggad na para ma kompromiso ta isuda get aggapu iti online 24/7.

Para iti bitcoin, ti Exodus isu iti mayat nga mapili ta isu iti nasyaat para iti baguhan, ngem iti Electrum ket marekomenda para dagiti nabayag nga agus-usaren.

Para iti cryptocurrencies nga saan nga bitcoin, iti pinakamaus-usar ket dagiti napudot nga petaca nga Metamask ken Trust Wallet.

Cold wallets, iti sabali nga banag, ket dagiti petaca nga adda kadua na nga pisikal nga aparato. Dagitoy ket masnatalged kompara iti dagidiay napudot nga petaca ngem saan da la unay nga nadaras nga makompromiso.

Kada kasapulam nga agaramid iti transaksyon ti crypto nga usarem diay nalamiis nga pitakam, masapul mo nga mangited iti pisikal nga kumpirmasyon mo iti panagtap mo ti screen sakbay panangrugim iti transaksyon. Iti pisikal nga transaksyon nga kadua ket manginayon iti panagtalged para iti cryptocurrency nga holdings mo.

Dagiti pinaka cadaywan nga nalamiis nga petaca iti Pilipinas ket Trezor and Ledger, isuda ket agsuporta iti BItcoin, Ethereum, ken ado pay nga sabali nga cryptocurrencies.

Uray no ania iti usarem napudot man wenno nalamiis nga petaca, iti pinakanapateg nga kankanayon mo nga lagipen ket SAAN mo nga iwara iti seed phrase ken private keys mo iti siasinoman. Iti pangited mo ti seed phrase ken dagiti private key ket kasla pangited iti maysa nga estranghero iti card mo iti bankom ken pin mo.

Tatta, mapan tayo iti maysa pay nga napateg nga saludsod…

Kasano nga gumatang iti Bitcoin ken/wenno cryptocurrencies?

Addang 1: Agpili ka iti panagsukat

Iti cryptocurrency nga panagsukat ket isu iti sadino nga paggatangan, pagilakuan, wenno pagiyacaran iti crytpto online. Iti masapul mo laeng ket dagita mabalin nga ID.

Iti panagpili ti kusto nga pagiyacar para kenka ket nakapende iti ado nga banag kasla iti talged, bayad nga struktura, ken iti adda nga cryptocurrencies. Dagiti pinakaammo la unay nga pagiyacaran nga mausar iti Pilipinas ket dagiti PDAX, coins.ph, Binance, Abra, ken Etoro.

tapno matulungan ka mabayabay, kitaem daytoy table nga adda dita baba tapno makitam iti panakompara kadagiti nga pagiyacaran.

Addang 2: Agaramid ka iti account

Masapul mo nga agaramid iti account tapno maka-access ken makausar ka kadigit panagiyacar, kasla iti Facebook wenno Twitter.

Dagitoy iti masapul nga dokumento nga masapul mo iti panag-apply mo:

 • Basic nga personal nga impormasyon mo
 • 1-2 nga kusto nga ID (pasaporte, lisensiya iti panagmaneho, ID nga aggapo iti gobyerno, etc.)
 • Panagkita iti rupam (mausar iti selfon mo)
 • Pammanecnec iti pagdianam (statement iti bankom, bill iti balay mo, uray ania nga opisyal a resibo, etc.)

Addang 3: Pondoam ta account mo

Kalpas nga nakaaramid ka iti account mon, masapul nga ikkam iti pondo isu iti cuarta nga paggatang mo iti ummuna nga cryptocurrency. Basta surutem laeng iti proseso iti panagdeposito iti paginayacar, ket nasyaat to nga makagaraw kan!

Mabalin kadi nga mapondoak iti bank account ko?

 • No nagaramid ka iti account iti lokal nga pagiyacar, iti panagdeposito ti lokal nga account ti banko kasla iti Unionbank wenno BPI ket adda mabalinen.
 • No nagaramid ka iti account nga nakabase iti sabali nga nasion nga pagiyacar, iti panagdeposito ti lokal nga account ti bank ket baka saan nga mapalubusan.
Iti Binance ket maysa nga pagiyacar nga nakabasi iti sabali a nasion ken awan iti pagpilian nga agpondo ka ti account mo iti dagiti lokal nga account ti banko. Ngem, mabalin mo nga agipaw-it iti cuarta nga usarem daydiay P2P nga serbisyo, nga agpalubos nga iti dagiti account ti lokal nga banko.

Kasano nak nga mangiruar ti cuarta?

 • sakbay nga agaramid ka iti account iti aniaman nga pagiyacar, napateg para kenka nga maammuam iti dagiti pagpilian nga panagiruar iti cuarta nga adda iti plataporma ken no mayat kenka. Dagiti pamay-an nga panagiruar ti cuarta ket dagiti panagiyacar iti banko, peer-to-peer nga panagiyacar, wenno panagiyacar nga maaramid iti maysa maysa nga banko.
 • Maysa pay nga pamay-an tapno makaruar iti cuarta ket iti panagiyacar iti dagiti pondo iti maysa nga  panagsukat iti maysa pay sabali nga panagsukat ken mismo nga cuarta nga naggapo iti kayat mo nga pamay-an.

Addang 4: Ag order ka

Am-amoam dagiti nadumaduma nga klase nga order (limit, market, stop limit, etc.) ken no ania dagiti panagsukat nga adda. Iti nadumaduma nga order ket adda iti bukbukod da nga maaramid ken mabalin nga makatulong iti sabali nga sasaad.

Dagiti order ket mabalin nga nakasiglot iti numero dagiti masapul mo bayaden para iti maysa maysa nga panaglinnaco nga maaramid iti panagiyacar.

Addang 5: Idulin mo diay Bitcoin ken/wenno cryptocurrencies

Iti panagidulin mo iti cryptocurrencies, mabalin mo kanayo nga ibatim diay panagiyacar nga naggatangam isuda. Ngem, daytoy ket adda kaduana nga peggad ta ngamin dagitoy sentralisado nga panagiyacar (CEXs) ket mabalin la unay nga mahack.

Iti kasta, isingasing mi nga idulin mo datay cryptocurrencies mo iti ruar nga napudot wenno nalamiis nga petaca. Adalem iti kapitulo iti petaca ditoy.

Iti seguridad ket maysa a pinagpuonan para kadagiti pinagpuonam. 🔒🔑

Illemmeng iti crypto'm iti imported hardware nga petaca ayan ti Coin Vault PH.

Gumatang tattan →

Iti panagidulin mo iti cryptocurrencies mo iti dagit petaca nga nakaruar nga panagsukat ket ipapan na ka ti crypto iti natalged nga pwesto. Ngem, iti panagipaw-it mo iti crypto iti maysa nga panagsukat ken ti nakaruar nga petaca ket adda ti bayad na.

Kasano nga ipaw-it iti Bitcoin wenno crypto iti sabali nga tao

Iti pinagipaw-it ti Bitcoin wen no sabali nga crypto ket kaskadarasa kasla iti A, B, C. Surutemm laeng dagitoy nga nadaras nga addang!

 1. Alaem diay pagdianan diay agawat. Adda iti numero ken letra na. Isu ket nadaras nga makita idiay petaca didiay nga tao.
 2. Piliem no mano nga cuarta iti ipaw-it mo. Piliem diay cuarta nga bitcoin wenno aniaman nga crypto nga kayat mo nga ipaw-it.
 3. I-click mo ti send. Mabalin kan nga agproseson!

No agipaw-it ka iti Bitcoin, mabalin mo nga masubaybayam iti bayad mo iti papan mo ti block explorer online. Idiay, mabalin mo nga iserrek diay naisurat diay pitakam nga hash a transaksyon tapno makitam diay estado ti pinagbayad mo.

Mabalin nga abuten naka iti bassit nga segundo wenno minuto tapno sumrek iti crypto. Agan-anuska ken saan ka nga mariribuc.

Sabali pay nga Lagipem

 • Iti dagiti transaksyon ti Bitcoin ken crypto ket saan nga maisubli. No kalpasan nga maipaw-it iti sabali nga lugar, saanto nga maalan. Kanayon nga kitaem unay diay lugar iti agawat tapno makatalged  nga saan mo nga maipaw-it diay saan nga kusto nga lugar.
 • Awan iti patingganan iti cuarta nga crypto nga mabalin mo nga maipaw-it. Ngem wen, mabalin mo laeng nga ipaw-it iti cuarta nga adda ita pitakam.
 • Panunutem dagiti bayad iti kada transaksyon. Agsabali daytoy nga nakadepende diay klase nga cryptocurrency nga ipaw-it mo.
 • Gwardyaam dayta private key/s; saan mo nga iwaras iti siasino. Iti panangited mo ti private keys mo ti sabali nga tao ket mangited kaniada iti buo nga panagusar iti cuartam.
SHARE