Pag-adal ti

Bitcoin

ken

TI 5 NGA MINUTO
🍕

Bitskwela

Hi kenka! Iti nagan ko ket BitBit.

Iti Bitskwela timpuyog ken siyak ket tumulong kenka iti panagawat ti Bitcoin, ti cryptocurrency nga nangirugi iti amin, ti 5 nga minuto laeng.

Iti lubong ket agbalbalin nga digital-naggapu iti panagisarita mapan idiay streaming, pagadal, pagbasa, paggatang, ken pagay-ayam. Iti daytoy, saan nga siddaaw nga iti pinansyal ket makapadas met iti panagbaliw nga digital. Ken saan, saan nak lang nga agsarsarita iti GCash, PayMaya, wenno dagiti digital nga bangko. Iti sarsaritaek ket maipanggep ti cryptocurrencies.

Tatta anya iti Bitcoin?

Iti Bitcoin ket maysa nga digital a cuarta nga naaramid idi 2008 idi panawen ti Global Financial Crisis. Iti saan nga am-ammu nga nagaramid, ni Satoshi Nakamoto, inaramid na ti Bitcoin maygapu iti adu ti panagcusit ken korupsiyon nga adda iti madama nga pinansyal nga dagiti sistema.

Adda iti tallo nga umun-una nga properties iti Bitcoin:
peer-to-peer, desentralisado, ken nakabase iti cryptography.

Peer-to-peer

Iti Bitcoin network ket masuportaan ti naduma-duma nga computer nga naiwaras iti buo nga lubong. Agtinnulong dagitoy nga computer nga maaramid da ti network nga adda cabaelan na ken natalged.

Decentralized

Awan iti katenggaan nga server iti Bitcoin. Saan nga kasla iti dadduma nga bangko nga adda tatta, awan iti maysa nga tao wen no partido nga maka-iggem kanya na. Kayat na pay met daytoy nga sawen nga uray no sino iti adda ti lubong ket mabalin nga makitipon iti network ti Bitcoin - uray man no anya iti kolor iti cudil, anya iti nagapuan nga lahi, nasyion, wenno kasarian. Iti Bitcoin ket mabalin iti amin.

Nakabase iti cryptography

Iti Bitcoin ket suportado iti cryptography, maaramid nga natalged, saan nga agsabasabali, ken saan nga mapabib-bibiyangan. Awan iti saan a pudno nga makatulad ti uray anya nga datos para iti benepisyo da.

Nodes
Nodes
Nodes
Nodes
Nodes
Nodes
Nodes
Nodes
we make ice cream the way it used to be.
we make ice cream the way it used to be.
we make ice cream the way it used to be.
Nodes
Nodes
Nodes
Nodes
Nodes
Nodes
Nodes
Nodes
we make ice cream the way it used to be.
we make ice cream the way it used to be.
we make ice cream the way it used to be.
Nodes
Nodes
Nodes
Nodes
Nodes
Nodes
Nodes
Nodes
we make ice cream the way it used to be.
we make ice cream the way it used to be.
we make ice cream the way it used to be.

Dagitoy amin nga properties ket konektado iti inagan tayo nga

Blockchain

Iti simple nga sarsarita, iti blockchain ket maysa nga digital a listaan nga agidulin iti datos nga mapaspasamac iti network nga Bitcoin. Adda ditoy iti pagbiit nga ihemplo tapnu makatulong kenka nga mapanunot mo nga iti mas nasyaat.

Panunutem nga  adda iti lamisaan nga adda iti lima nga tao nga adda iti kuadernoda. Pannaganan ta isuda iti Pedro, Darna, Julia, Jerome ken Ryan. Saan danga ammo iti maysa maysa, isu nga awan iti panagtalec iti maysa maysa kaniada.

Ni Pedro ket kayat na nga paw-itan iti dua nga bitcoin ni Darna. Tapno maaramid daytoy, amin da nga lima ket masapul nga agtulag  nga diay transaksyon ket kusto.

Maaramid iti lotto no adda iti siaasino nga tao ket mapili nga agberipika iti transaksyon.

Iti daytoy nga ihemplo, panunuten ta nga ni Julia ket napili iti lottery.

Tatta, ni Julia ket masapul na nga iberipika iti transaksyon ni Pedro tapno mabalin. No mapartacan nga maaramid, masapul nga ipakita nga iti pammanecnec iti dadduma nga adda diay lamisaan nga nalpas na diay pagberipikan.

Dagidiay amin nga upat nga tao ket masapul nga agcumanong da idiay pammanecnec ni Julia. No makitada nga adda iti biddut ni Julia, diay lottery ket maaramid manen ken agpili ti sabali nga tao para agberipika.

Ngem no agcumanongda amin, amin nga lima nga tao ket aglista iti transaksyon ni Pedro ken diay pammanecnec ni Julia didiay kuadernoda. Malpas didiay, diay dua nga bitcoin ni Pedro ket maipaw-iten ken dagidiay tao idiay lamisaan ket aramiden dan tu iti sumaruno nga transaksyonen.

Iti Bitcoin ket umandar kasla daytoy. Iti kada agusar ket adda iti kapadas nga kopyana iti blockchain, nga isu iti kuaderno idiay ihemplo tayo. Ditoy nga kuaderno, amin nga transaksyon iti network ket maisurat ken canayon nga maikumpara iti sabali tapno maikusto iti integridad iti network. Daytoy nga proseso ket mapasamac kancanayon kada aldaw, isu nga mapirme na iti network ti Bitcoin nga nakaandar ken natalged.

Tusto ti

Bitcoin

21 NGA
RIWRIW

Iti Bitcoin ket adda iti nakaperme nga tustos na nga 21 nga riwriw. Awan iti maysa nga partido nga makasukat, makabaliw, wenno maka-ibagay iti tustos ti Bitcoin ta naisurat idiay code. Maysa pay, awan iti catengngaan nga partido nga but-butngen tapno agbayad iti pasukib wenno maawis, awan iti catengngaan nga ma-hack, wenno uray anya nga imprastraktura nga madadael nga mangpabaliw iti tudod ti Bitcoin. Awan iti ari-arian wenno cuarta nga adda iti padas nga lebel iti kaawanan nga adda iti Bitcoin.

Iti panunot, iti cuarta ket masapul nga adda dagiti dagitoy nga pito nga properties tapno adda cabaelena na la unay: kalagdaa, mabalin mo nga maitugot uray saan, magudguddua, mapadpadas, natibker, agkurang, ken maaw-awat.

Kitaem ta tsart nga adda dita baba tapnu makitam no kasatnu nga maikumpara iti Bitcoin ti sabali nga dagiti porma ti kuwarta.

Dagiti Problema nga Maka palawagen iti Bitcoin

Maysapay nga banag nga kusto nga cuarta, iti Bitcoin ket makatulong nga makapalawagen iti dagiti dadduma nga problema nga dumteng kanyam, kanyak, ken amin nga tao iti lubong. Iti dadduma nga problema nga dagitoy ket dagiti sistema nga matalec, adda otorisasyon, ken panagpakita.

01

Double-spending

Iti dua-nga panaggastos ket iti cabaelan nga aggastos iti agpadas nga cuarta ti dua nga beses.

02

Byzantine Generals Problem

Iti Byzantine Generals Problem ket isu iti saludsod nga: “Kasano nga iti maiwaras nga network iti saba-sabali nga partido ket cumanong iti maysa nga kinapudno?”

03

Inflation/Debasement

No dagiti tengnga nga bangko ket umado iti tustos da nga cuarta, aramiden na nga dagiti cuarta ti amin ket bumassit nga bumassit iti balor na iti panawen.

04

Financial Exclusion

Adu nga sangagasut nga riwriw iti tattao iti lubong ket kurang iti panagusar da iti bangko ken pinansiyal nga dagiti serbisyo maygapu iti nababa nga dagiti imprastratkura iti bangko, isyu iti panangregula, kakurangan iti dokumento, wenno simple nga dagiti rason ti panagpili.

05

Transparency

Iti dad-duma, no saan nga amin, dagiti pinansiyal nga kumpanya ken negosyo tatta ket aggaraw iti likod iti ridaw. Dagiti tattao ket masapul nga agtalec da kadigitoy nga organisasyon nga ipakita da dagiti pinansyal da nga banbanag.

06

Inefficient Energy Usage

Ti kayat na nga sawen daytoy ket diay  kasapulan iti mas macabaelan nga enerhiya nga mausar ken ti kasapulan iti maisubli nga maus-usar nga enerhiya iti buo nga lubong.

Mas mabasam pay iti isyu

ditoy.

Kasano nga Agpuunan nga Nasyaat iti Bitcoin

Iti panaggatang ti bitcoin ket mabalin nga maaramid iti 5 nga nalaka nga addang:

01
Agpili ka iti Panagsukat

Iti cryptocurrency nga panagsukat ket isu iti sadino nga paggatangan, pagilakuan, wenno pagiyacaran iti crypto online. Uray sino ket mabalin nga maka aramid iti account nga pangipasuctan basta adda iti casapulan laeng iti dokyumentasyon ken ID.

02
Agaramid ka ti Account

Masapul mo nga agaramid iti account tapno maka-access ken makausar ka kadigit panagiyacar, kasla iti Facebook wenno Twitter. Masapul mo met nga agitated iti impormasyon mo iti panagkataom ken dadduma nga dokumento.

03
Pondoam ta Account mo

Kalpas nga nakaaramid ka iti account mon, masapul nga ikkam iti pondo isu iti cuarta nga paggatang mo iti ummuna nga cryptocurrency.Basta surutem laeng iti proseso iti panagdeposito iti paginayacar, ket nasyaat to nga makagaraw kan!

04
Ag order ka

Am-amoam dagiti nadumaduma nga klase nga order (limit, market, stop limit, etc.) ken no ania dagiti panagsukat nga adda. Iti nadumaduma nga order ket adda iti bukbukod da nga maaramid ken mabalin nga makatulong iti sabali nga sasaad.

05
Store your Bitcoin and/or Cryptocurrencies

Idulin mo dagiti cryptocurrencies ti external hot wenno cold wallet.

Ken dayta ket lima nga minuton!

Naragsak a pinagkasangay iti panagdanon mo ditoy. No kayat mo pay nga agadal, panunutem nga kitaen iti buo nga kurso iti Bitskwela’s nga makitam.

AGKAYAT
ipakaammo iti 5-minute Crypto course kadagiti gayyem mo!

Saan mo nga lipaten nga ipakaammo iti Bitskwela kadagiti gayyem mo ken pamilyam nga kayat nga agadal iti Bitcoin ken cryptocurrencies.