01.
Intro
02.
ICP Blockchain
03.
Features
04.
On-Chain UX
05.
Internet Identity
06.
ICP Token
07.
DAOs on ICP
08.
Chain Key Crypto
09.
2024 Reports
10.
DFINITY

Internet

computer

Protocol

iti 5 a minuto
Web1

Ti Web1 ket isu idi ti pannakaparsua ti internet ken kangrunaan a limitado iti panagbasa para kadagiti agus-usar.

Web2

Iti intero a tawtawen, nakitami ti Web2, nga isu ti agdama nga iteration ti internet ita, a mangpalubos agpadpada iti panagbasa ken panagsurat a panagserrek. Pagaammo daytoy gapu iti panangiyam-ammona iti social media, digital content, ken advertising. Nupay kasta, iti panagadu ti datos dimteng dagiti pakaseknan maipapan iti seguridad ken kinapribado, a kaaduan iti daytoy a datos ket nagtalinaed iti diskresion dagiti sentral nga organisasion.

Web3

Panggep ti Web3 a tamingen dagiti limitasion ti Web2 babaen ti panangidesentralisa iti panangtengngel ken panagtagikua iti internet ken dagiti serbisiona, a mangikabil iti daytoy kadagiti ima dagiti agar-aramat, agparparang-ay, ken kontributor. Daytoy ket nangnangruna nga magun-od babaen ti panagpasayaat ti teknolohia ti blockchain, a mangipalubos para iti desentralisado nga impormasion ken panagkomputar. Tapno naan-anay a mabigbig ti potensial ti Web3, dagiti aplikasion ket masapul a ma-desentralisa iti tunggal maysa a lebel, a mangsigurado nga awan ti maymaysa nga entidad nga addaan iti kontrol.

Dagiti kangrunaan nga aspeto ti

Web3

Panagtipon ti kinasiasino babaen kadagiti sistema a kas iti Internet Identity

Panangipalubos kadagiti katutubo a panagbayad

Panagpaadda ti panagngato dagiti DAO (Decentralized Autonomous Organizations)

Panangipakaammo ti "basaen, agsurat, ken agtagikua" a modelo ti internet

Ti Internet Computer ket panggepna ti agbalin a sapasap a gandat a blockchain a mangiladawan kadagiti pagsayaatan ti Web3. Daytoy ket nadisenio a mangsukat ti Web2 wenno tradisional a teknolohia ti impormasion (IT) iti sibubukel a grupo dagiti serbisio ti Web3 a mabalin nga agtaray laeng manipud iti blockchain.

Ti Umuna a Pudno a Lubong a Kompiuter

Ti Internet Computer Blockchain

Ti Internet Computer (ICP) ket incubate ken inrugi babaen ti DFINITY Foundation idi Mayo 2021.

Daytoy ti kapartakan, kaepisientean, ken awan patinggana tinarakken a maipadakkel a sapasap a panggep a Layer 1 blockchain.

Ti Internet Computer ket maysa a World Computer blockchain a mabalin a mangsangaili iti aniaman manipud iti social network agingga iti dakkel a sistema ti empresa — a mangikkat iti panangsapul iti tradisional a sentral nga IT.

Naidumaduma Paset

ti Internet Computer Protocol

Modelo ti Baliktad a Gas

Saan nga agbayad dagiti maudi nga users kadagiti bayad ti gas para iti panagusar kadagiti DApps ken dagiti serbisio ti web iti ICP.

Natalged ken Mapagtalkan

Adda 0 a napatteg a downtime para iti napalabas a 1.5 a tawen nga agtartaray ti ICP.

Nalaka ken kasla kimat ti pardas na a transaksion

Dagiti aplikasion iti ICP ket naibangon para iti panagpadakkel, nga agtartaray kadagiti kapartak ti panagleppas a kasla kimat.

Sertipikado a Berde a Blockchain

Ti pannakausar ti enerhia ti maysa a transaksion iti ICP ket katupag ti dandani 2 laeng a panagsapul iti Google!

Dagiti siklo

Dagiti panagkuenta para kadagiti kanister ket paandaren babaen dagiti siklo (XTC), a kapadpada ti gas ti Ethereum. Dagiti kanister ket agbayadda kadagiti siklo para iti panagidulin a daytoy ket agarup nga aggatad iti agarup laeng a $5 iti tunggal maysa a gigabyte iti makatawen para iti on-chain a gastos ti panagidulin ti datos.

Panagtitinnulong kadagiti Web2 site

Babaen kadagiti HTTPS outcalls, dagiti nalaing a kontrata ket mabalinda a makilangen kadagiti website ken serbisio ti web iti ruar ti blockchain network, a mangikkat ti panagkasapulan kadagiti oracle.

Nobela a Mekanismo ti Panagtutunos

Ti Pammaneknek-ti-Makatulong-a-Trabaho (PoUW) ket isu ti makabaro a wagas ti Kompiuter ti Internet iti pannakipaset iti network, a mairaman ti naisangsangayan a hardware a managanan a kas dagiti makina ti node a mangpataray kadagiti sopistikado a protokol ti katulagan nga awan ti tradisional a panag-hash.
Saan a kas iti Proof-of-Work (PoW), adayu a episiente ti PoUW gapu ta napartak a makadanon iti katulagan ken saan a kasapulan ti adu a koriente.
Saan a kas iti Proof-of-Stake (PoS), nataltalged ti PoUW gapu ta kasapulanna ti hardware ken saan nga mangasapul iti remote (cloud) infrastructure.

Canister Dagiti Masirib a Kontrata

Dagiti ICP smart contracts ket amammo a kas canister. Kasla dagitoy kadagiti na-upgrade a bersion dagiti regular a smart contract. Pagtitiponenda ti kodigo ken datos, a mangitedkadagiti agparparang-ay ti kapasidad a mangpartuat kadagiti nadumaduma nga aplikasion, manipud kadagiti serbisio ti web aginggana kadagiti desentralisado a panagsinnukat. Mabalin nga isurat dagitoy iti nadumaduma a pagsasao ti panagprograma, saan laeng a maysa.
Dua a kita ti tignay dagiti canister: maysa para iti panagbasa iti datos ken sabali para iti panangbalbaliw iti datos. Nasaysayaatda ngem dagiti regular a smart contract iti panangmanehar kadagiti pammataudan a kas iti computing power ken storage, a mamagbalin kadakuada nga ad-adda nga episiente.

End-to-End nga On-Chain a Kapadasan ti Agus-usar

ti ICP ket agbiag a kas maysa a full-stack blockchain

nga addaan iti frontend, backend, ken pagidulinan ti datos

Daytoy ket mangted ti sumagmamano a benepisio, kas iti:

Panagtagikua, Kinapribada, Panag-eskala, Episiensi ti gastos

Internet nga identidad

Natalged ken Nawaya a Makastrek iti Blockchain nga Awan ti Wallet

Ti Internet nga identidad ket maysa a balangkas ti panangipaneknek a nakapokus iti kinapribado iti ICP. Daytoy ket agtrabaho iti WebAuthn, ti natalged a balangkas ti panagipaneknek a suportado babaen dagiti moderno a browser ken dagiti sistema ti panagpataray.

Mabalin nga isilpo dagiti agus-usar dagiti passkey iti Internet Identity-da ken agusarda kadagiti natalged a hardware a kas kadagiti TPM chips para iti panangipaneknek imbes a password wenno 2FA. Daytoy a balangkas ket mangsigurado ti kinapribado babaen ti panagusar ti chain-key cryptography, a mangpataud ti naidumaduma nga ID para iti tunggal maysa a DApp a paglog-in ti agus-usar Daytoy ket manglapped ti panagsurot ti agus-usar iti ballasiw dagiti nadumaduma nga aplikasion ken pagtalinaedenna a pribado ti tunggal maysa a sesion.

Mangaramidka iti bukodmo nga Internet Identity — iti sumagmamano laeng nga addang!

Panagturay ken ti ICP Token

Ti ICP ket maysa a utility token a maus-usar para kadagitoy a panggep

Pannakipaset ken Panagtaya

Ti Network Nervous System (NNS) ket maysa a DAO a mangiturturay iti ICP babaen ti panangipalubos kadagiti agus-usar iti token ti ICP a mangitaya kadagiti tokenda tapno agbutos kadagiti gakat ken makagun-od kadagiti gunggona iti panagbutos. Napateg daytoy para iti panangporma iti masakbayan ti plataporma, bayat nga panagdesisyonan dagiti maseknan dagiti pannakapabaro ken pannakapasayaat ti protocol. Kitaenyo ti NNS ditoy.

Panagtaya

Ti panagtaya iti Internet Computer ramanenna dagiti agusar iti token a mangiserra kadagiti ICP token-da iti maysa a napagtulagan a panawen tapno makagun-odda iti pannakabalin a bumotos ken makagun-odda kadagiti gunggona. No maitaya dagiti token, maikabil dagitoy iti espesial a kuenta a maawagan gakat iti neuron, nga addaan iti bukodna a grupo dagiti kababalin. Mabalin a butosan dagiti neuron dagiti gakat a mangapektar iti masakbayan ti Internet Computer, ken ti aktibo a pannakipaset iti panagturay ket makagun-od kadagiti gunggona a maiwaras iti inaldaw.

Dagiti banag a mangapektar iti kinabileg ti panagbutos ket mairaman ti gatad ti taya, kapaut ti lockup, ken edad ti neuron.

Bayad

Ti token ti ICP ket maus-usar a mangbayad kadagiti entidad a mangited ti kapasidad ti panagkuenta babaen ti panagpataray kadagiti makina ti nodo.

Panagkonbert

Mabalin pay a masukatan ti ICP kadagiti siklo, a mausar a kas gasolina para iti panagkuenta iti network – nangruna para iti panagtaray ken panagusar kadagiti DApps.

Panangbingbingay ti Token

Tapno makasali kadagiti presales ti dadduma a token iti ICP, dagiti makipaset ket addaan iti pagpilian nga agusar kadagiti ICP token-da para iti pananggun-od iti alokasion.`````````````````

Dagiti DAO iti ICP:

Dagiti Sistema ti Nerbio ti Serbisio

Ti OpenChat ket maysa a desentralisado a plataporma ti panagmensahe nga agtartaray iti aktual nga oras. Interamente nga adda daytoy iti blockchain, a mangpabalin kadagiti agus-usart a mangipatulod kadagiti cryptocurrencies, agraman ti Bitcoin, iti maysa ken maysa. Mainayon pay, dagiti agus-usar ket mabalinda a tagikuaen ti paset ti OpenChat babaen ti panaggun-od kadagiti token ti CHAT. Panunotem ti Telegram, ngem mabalin a tagikuaen dayta dagiti agus-usar.

Makikadua iti nasurok a 500 a dApps a naibangon iti Internet Computer!

Kasano ti agaramid ti dApps iti Internet Computer?

Adtoy ti sumagmamano a rekurso para kadagiti pagsasao ti panagprograma a pangrugian.

Maiparegta met ti pannakipaset kadagiti forum ti DFINITY ken dagiti komunidad dagiti developer.

Chain Key Cryptography

ken Dagiti Katutubo a Panagtipon ti Blockchain

Ti chain key cryptography ket tumulong kadagiti agus-usar a mangpaneknek kadagiti mensahe manipud iti Internet Computer, a mangsigurado nga pudpudno dagitoy.

Tunggal node a mangsangaili ti maysa a kanister ket agpirma kadagiti mensahe balidasyon sangsangkamaysa, nga agus-usar kadagiti nalimed a panagbingbingay ti tulbek. Daytoy ket mangputar kadagiti maberipika a pirma babaen ti publiko a tulbek ti Internet Computer.

Tapno ag-scale, dagiti nodo ket nagrupo kadagiti subnet, tunggal maysa ket addaan iti bukodna a publiko a tulbek. Dagiti nodo iti maysa a subnet ket adddaan kadagiti nalimed a tulbek a bingay, a mangipalubos kadakuada a kolektibo a mangpirma kadagiti mensahe.

Daytoy a setup ket mangpasimple ti maysa a batayan, ta ti laeng publiko a tulbek ti Internet Computer ti kasapulan. Iti kasumbangirna, ti proseso ti panangipaneknek ti Ethereum ket mangkasapulan ti panagi-download kadagiti adu a datos, a dumakkel iti panaglabas ti panawen.

Chain-key Bitcoin

Ti chain-key Bitcoin (ckBTC) ket maysa a token iti Internet Computer a sinuportaran ti 1:1 babaen ti Bitcoin. Daytoy ket mangipalubos ti panagbalbaliw iti nagbaetan ti ckBTC ken BTC a saan nga agpampannuray kadagiti rangtay ti maikatlo a partido.

Bayat nga agpapada ti kinapateg ti ckBTC ken regular BTC, naparpartak ken nalaklaka ti ckBTC no maipapan kadagiti panagiyakar. Sumagmamano laeng a segundo ti kasapulan tapno makompleto ken aggatad laeng iti 0.0000001 ckBTC.

Chain-key Ethereum

Ti chain-key Ethereum (ckETH) ket maysa a token a sinuportaran ti 1:1 babaen ti ETH a mangipalubos para iti panagbalbaliw ti ETH iti ckETH nga awan dagiti rangtay, a kas met laeng ti ckBTC.

Babaen ti ckETH, naparpartak ken nalaklaka met a magun-od dagiti transaksion ti ETH.

ti Pagalagadan ti Industria

Dagiti Reporta manipud idi 2024

$7.00M

+92% a tinawen-iti-tawen (YoY) a panagdakkel iti bilang dagiti aktibo a developer iti ekosistema

$3.50M

DFINITY

Pundasion ken ti Kompiuter ti Internet

Ni Dominic Williams ti Nangipasdek ken Hepe a Sientista ti DFINITY Foundation.

100,000+ nga akademiko a sitasion

Isu ket addaan iti background a kas maysa a teorista ti crypto ken dati a negosiante iti inhenieria, a sadiay ket nangsukog kadagiti nadumaduma a teknolohia ken produkto ti internet.

1600+ a papeles ti panagsukisok

Isuna ket aktibo iti industria ti blockchain manipud idi 2013.

250+ nga teknikal nga patente

ICP HUB

Pilipinas

Agserserbi ti ICP HUB Pilipinas kas sentro a sentral para iti pannakaampon dagiti teknolohia ti ICP ken Web3 iti uneg ti pagilian. Dagiti gannuatda ket dumanon iti panangtaraken ken panangisuro kadagiti agtarigagay a developer a panggepda ti agkontribusion iti ekosistema. Dagitoy a panagregget iramanna dagiti programa a kas iti iThink Kampo ti Kodigo ket iPanunoten ti Hackathon.

Adalen ti ad-adu pay maipapan iti Internet Computer